Smileys

Image Titre Texte
:)
Smile
:) :-) (:
:thumbsup:
Thumbsup
:thumbsup:
:wink:
wink
:wink:
:clap:
Clap
:clap:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:thinking:
Thniking
:thinking:
:unamused:
unamused
:unamused:
:smirk:
Smirk
:smirk:
:open.mouth:
Open Mouth
:open.mouth:
:sweat.smile:
Sweat smile
:sweat.smile:
:eek:
Eek!
:eek: :o
:innocent:
Innocent
:innocent:
:upside.down:
Upside down
:upside.down:
:triumph:
Triumph
:triumph:
:wave:
Wave
:wave:
:weary:
Weary
:weary:
:worried:
Worried
:worried:
:yum:
Yum
:yum:
:zipper:
zipper Mouth
:zipper:
:tired:
Tired
:tired:
:stuck.out.tongue:
Stuck out tongue
:stuck.out.tongue:
:ststuck.out.tongue.closed.eyes:
Stuck out tongue Closed Eyes
:ststuck.out.tongue.closed.eyes:
:clin.oeil:
Stuck out tongue Winking Eyes
:clin.oeil:
:v:
V
:v:
:ok.hand:
Ok Hand
:ok.hand:
:relaxed:
Relaxed
:relaxed:
:scream:
Scream
:scream:
:sleeping:
Sleeping
:sleeping:
:slight.frown:
Slight Frown
:slight.frown:
:slight.smile:
Slight Smile
:slight.smile:
:smile:
Smile
:smile:
:smiley:
smiley
:smiley:
:sweat:
Sweat
:sweat:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
:confused:
Confused
:confused:
:sunglasses:
sunglasses
:sunglasses:
:relieved:
relieved-face.png
:relieved:
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:bave:
Bave
:bave:
:neutral.face:
Neutral face
:neutral.face:
:dodo:
Dort
:dodo:
:grin:
grin
:grin:
:grimacing:
grimacing
:grimacing:
:grinning:
Grinning
:grinning:
:D
Big Grin
:D
:sob:
Sob
:sob:
:laughing:
Laughing
:laughing:
:gene!
Géné
:gene!
:joy:
Joy
:joy:
:mdr:
Mdr
:mdr:
:kissing:
Kissing
:kissing:
:kissing.heart:
Kissing Heart
:kissing.heart:
:heart.eyes:
Heart eyes
:heart.eyes:
:no.mouth:
No mouth
:no.mouth:
:pensif:
Pensif
:pensif:
:expressionless:
Expressionless
:expressionless:
:oops:
Oops!
:oops:
:flushed:
Flushed
:flushed:
:travailleur:
Travailleur
:travailleur:
:dizzy:
Dizzy Face
:dizzy:
:frowning2:
Frowning2
:frowning2:
:(
Frown
:(
:cold.sweat:
Cold Sweat
:cold.sweat:
:cry:
Cry
:cry:
:sleepy:
Sleepy
:sleepy:
:disappointed:
disappointed
:disappointed:
:disappointed.relieved:
Disapointed
:disappointed.relieved:
:cofounded:
Cofounded
:cofounded:
:hushed:
Hushed
:hushed:
:anguished:
Anguished
:anguished:
:astonished:
Astonished
:astonished:
:frowning:
Frowning
:frowning:
:fearfull:
Fearfull
:fearfull:
:thermometer.face:
Thermometer Face
:thermometer.face:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:money.mouth:
Money mouth
:money.mouth:
:angry:
Angry
:angry:
:rage:
rage
:rage:
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:imp:
Imp
:imp:
:mask:
Mask
:mask:
:head.bandage:
Head bandage
:head.bandage:
:poop:
Poop
:poop:
:santa:
Santa
:santa:
:mrs.clauss:
Mrs Clauss
:mrs.clauss:
:skull:
Skull
:skull:
:skull.crossbones:
Skull crossbones
:skull.crossbones:
:no.good:
No good
:no.good:
:raising.hand:
Raising hand
:raising.hand:
:facepalm:
facepalm
:facepalm:
:raised.hand:
Raised hand
:raised.hand:
:pray:
Pray
:pray:
:metal:
Metal
:metal:
:fingers.crossed:
fingers crossed
:fingers.crossed:
:punch:
Punch
:punch:
:fist:
fist
:fist:
:right.facing.fist:
Right facing fist
:right.facing.fist:
:left.facing.fist:
Left Facing Fist
:left.facing.fist:
:hand.splayed:
Hand Splayed
:hand.splayed:
:point_down:
Point Down
:point_down:
:point.up:
Point up
:point.up:
->
Point right
->
<-
Point Left
<-
:thumbsdown:
Thumbsdown
:thumbsdown:
:raised.hands:
Raised hands
:raised.hands:
:hand.shake:
hand shake
:hand.shake:
:vulcan:
Vulcan
:vulcan:
:open.hands:
Open Hands
:open.hands:
:muscle:
Muscle
:muscle:
:angel:
Angel
:angel:
:baby:
Baby
:baby:
:cop:
Cop
:cop:
:consruction.worker:
Construction Worker
:consruction.worker:
:girl:
Girl
:girl:
:older_woman:
Older Woman
:older_woman:
:older.man:
Older Man
:older.man:
:alien.emoji:
Alien Emoji
:alien.emoji:
:ghost:
Ghost
:ghost:
:robot:
Robot
:robot:
:couple:
Couple
:couple:
:runner:
runner
:runner:
:cartwheel:
Cartwheel
:cartwheel:
:lifter:
Lifter
:lifter:
:warning:
warning
:warning:
:man.dancing:
Man dancing
:man.dancing:
:fire.emoji:
Fire Emoji
:fire.emoji:
:peace:
peace
:peace:
:sunflower:
sunflower
:sunflower:
:heart:
Heart
:heart:
:broken.heart:
Broken heart
:broken.heart:
:100.emoji:
100 Emoji
:100.emoji:
:underage:
underage
:underage:
:medal:
Medal
:medal:
:trophy:
Trophy
:trophy:
:tool:
Tools
:tool:
:hammer.pick:
Hammer Pick
:hammer.pick:
:hammer:
Hammer
:hammer:
:arrow.backward:
Arrow backward
:arrow.backward:
:arrow.forward:
Arrow forward
:arrow.forward:
<=
Arrow Left
<=
=>
Arrow right
=>
:ballot-box:
Ballot-box
:ballot-box:
:ok:
Ok
:ok:
:grey.question:
Grey Question
:grey.question:
:grey.exclamation:
Grey Exclamation
:grey.exclamation:
:question:
Question
:question:
:exclamation:
exclamation
:exclamation:
:bang:
Bang Bang
:bang:
:no.entry:
No entry
:no.entry:
:bomb:
Bomb
:bomb:
:pushpin:
pushpin
:pushpin:
:pencil2:
Pencil2
:pencil2:
:black_nib:
Black Nib
:black_nib:
:blue.book:
Blue book
:blue.book:
:paperclip:
Paperclip
:paperclip:
:scissors:
Scissors
:scissors:
:alarm.clock:
Alarm clock
:alarm.clock:
:musical.note:
Musical Note
:musical.note:
:notes:
notes
:notes:
:mute:
Mute
:mute:
:checkered.flag:
Checkered Flag
:checkered.flag:
:cycliste:
Cycliste
:cycliste:
:velo:
Vélo
:velo:
:motorcycle:
Motorcycle
:motorcycle:
:blue.car:
Blue Car
:blue.car:
:ambulance:
Ambulance
:ambulance:
:bus:
Bus
:bus:
:airplane:
Airplane
:airplane:
:rocket:
Rocket
:rocket:
:sta:
star
:sta:
:rainbow:
rainbow
:rainbow:
:beer:
Beer
:beer:
:cake:
Cake
:cake:
:birthday:
birthday
:birthday:
:coffee:
Coffee
:coffee:
:champagne:
Champagne
:champagne:
:verre.champagne:
Verre Champagne
:verre.champagne:
:credit.card:
credit card
:credit.card:
:desktop:
Desktop
:desktop:
:diamonds:
Diamonds
:diamonds:
:dollar:
Dollar
:dollar:
:four.leaf:
Four Leaf
:four.leaf:
:gear:
Gear
:gear:
:key:
Key
:key:
:lock:
Lock
:lock:
:copyright:
Copyright
:copyright:
Haut